سوپر من کی هستی؟!

آخرین بروز رسانی: 29 آذر 1401

در این پادکست می خواهیم در این مورد صحبت کنیم که چطور دنیای ما تشنه مهر و محبت به دیگران است . اگر این مهر و مجبت به صورت بالغانه صورت نگیرد نه تنها بهبودی حاصل نمی شود بلکه آسیب زننده نیز می باشد.کسانی که نقس منجی دیگران را بازی می کنند به دنبال حل مشکل قربانی نبوده و تنها خواستار ارضای نیاز خود نسبت به منجی بودن را برطرف  می کنند.