عشق و خیانت

آخرین بروز رسانی: 28 آذر 1401

اگر فرد متاهلی احساس بر این کند که عاشق زن و یا مرد دیگری است اسم آن دیگر عشق نیست . در واقع در عشق تعهداتی وجود دارد که اگر به آن ها وابسته نباشید در واقع به خودتان اسیب می رسانید.در اصل شما نمیتوانید کسی را رنج دهید اما خود احساس بدی نداشته باشید .دروغگویی و خیانت نیز چنین می باشد شما در اصل ابتدا به خود دروغ میگویید و به سلامت روان خو آسیب می رسانید.