صنعتی_سازمانی

رزرو نوبت

صنعتی_سازمانی

دکتر شادی احدی فر
مهدی سید آبادی

پایش سلامت روانشناختی کارکنان سازمان که در نهایت منجر به مزایایی دارد برای آن فرد و سازمانی که در آن کار می کند مانند رضایت شغلی، بهبود مشکلات ذهن در اثر آموزش مهارت های مربط به آن.

امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهمترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سـازمانی و توانمندسازی روانشناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آنها مواجه هستند.توانمندسـازی روان شـناختی کارکنان را تبیین کـرده و انگیـزش شـغلی، توانـایی پـیشبینـی تغییـرات مربـوب بـه یـادگیری سـازمانی و توانمندسـازی روان شناختی را دارد؛ پس انگیزش شغلی، بـر یـادگیری سـازمانی و توانمندسـازی روان شـناختی کارکنـان شـهرداری تـأثیر معناداری دارد.
توانمندســازی روان شــناختی، فرهنگ یادگیری سازمانی و متغیرهـای جمعیتـی، تـأثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی کارکنان در بخـش دولتـی کره داشته و کارمنـدان، زمـانی تعهـد سـازمانی بـالاتری داشــتند کــه توانمندســازی روانشــناختی و فرهنــگ یادگیری سازمانی بالایی داشتند.
انگیـزش، یکـی از مهـمتـرین عوامـل تأثیرگذار بر بهرهوری سازمانی است و داشتن انگیزش در محیط کار؛ به معنای تمایل فرد برای رسیدن بـه اهـداب سازمانی است .انگیزش، به
حالتهای درونـی ارگانیسـم کـه موجـ هـدایت رفتـار بهسوی هدفی خاص میشود، اشاره دارد.
انگیزش شغلی، نشاندهنده میل و علاقه فرد برای انجـام دادن کار، سروسامان دادن به محیطهای مادی، معنوی و اجتماعی خود، فائق آمدن بـر موانـع و رقابـت کـردن بـا دیگران از طریق کوشش زیاد برای بهتر انجام دادن کارها.

کارکنـان بـا انگیـزه بالا، باعث بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و همـاهنگی تلاشها در شکلدهی به امکانات، بهمنظور تحقق اهـداب سازمان و در نتیجه تقویت روحیـه سـایر کارکنـان بـرای شکوفایی، خلاقیت، نوآوری و تحرک کاری خواهنـد بـود .
امروزه به منظور بهره گیری از فرصتهای طلایی فراهم شده که به وسیله شرایط خاص جهانی به وجود آمده، نیازمنـد انعطـاف پـذیری سـازمانی هستیم و برای این منظور، معمولاً مدیران تلاش میکنند تا فرایند یادگیری سازمانی را در سازمانها توسعه دهنـدو قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی، امـری مهـم و حیـاتی بـرای
سازمانها تلقی میشود و سازمانهـایی کـه بـا تغییـرات فراگیر همگام نباشند، بـه سـرعت منسـوخ خواهنـد شـد؛ بنابراین سازمانها برای بقـا و موفقیـت خـود بایـد رویـه سنتی را کنار گذاشته و دانش، مهارت و اسـتراتژیهـایی را بیابنـد کـه آنهـا را در آینـده موفـق کنـد.
توانمندسـازی، یکـی از راهکارهـای مهـم بـرای انطبـاق نقش انگیزش شغلی در یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی محیط کار، موفـقتـر هسـتند و کارکنـان بـا انگیـزه، در برابـر مشـکلات سـازمانی توانمنـدتـر هسـتند و انگیـزه بیشتری برای یادگیری در محیط کار دارند.

افزایش انگیزه شغلی ، منجـر بـه افـزایش عملکرد در شرکتهـا مـیشـود و در بلنـدمـدت انگیزه الهامبخش، دلیل کاهش غیبت کارکنان و افـزایش گردش مالی میشود. بـه رهبـران کسـ وکـار توصیه میکند که برای افزایش انگیزه کارکنان خـود بـه توانمندسازی کارکنان، ترغی آنها به یـادگیری، افـزایش تعهد سازمانی و مسائلی از این قیبل بپردازند.
بیــانگر آن بودنــد کــه بــین توانمندســازی کارکنــان و یادگیری سازمانی، رابطه معنـاداری وجـود دارد و هرچـه سازمانی، کارکنـان توانمنـدتری داشـته باشـد، یـادگیری سازمانی به مرات بیشتر خواهد بود.
توسعه شایستگیهای کارکنان: مجموعـه ای از دانش، مهارتها و رفتارهای قابل سنجش و قابل مشاهده است که در موفقیت یک شغل یا پست، مؤثر است.
تفاوت سازمان یادگيرنده و یادگيری سازمانی یادگیری سـازمانی، بـه مفهـوم یـادگیری افـراد و گروههای درون سازمان و سازمان یادگیرنـده؛ بـه معنـی یادگیری سازمان به عنوان یک سیسـتم کلـی اسـت. بـه عبارت دیگر، سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است. یادگیری سـازمانی بـرای توصـیف انـواع خاصـی از فعالیتهایی که در سازمان جریـان دارد، بـه کـار گرفتـه سازمانی را ظرفیت سازمان برای کشف نیـاز بـه تغییـر و انطباق و انجام فعالیتهای هدفمند بیان کرده است.

ابعاد یادگيری سازمانی که توسط مجموعه روان شناسی فرشته ی شادی صورت میگیرد

چشمانـداز مشـترک بـرای افراد و سازمان، همانند ستاره هـای آسـمان بـرای یـافتن مسـیر مـیباشـد و کـانون انـرژی و تحـرک لازم جهـت یادگیری مشترک است.

هنگامی که گـروه،سازمان و جامعهای ایجاد میشود، پایههای فرهنـگ آنهـا نیز پیریزی میشود. بنابراین فرهنگ، همیشه و در همـه جا حضور دارد و بر این اسا ، افراد، گروهها و سازمانهـا در برابر مشکلات مشترکی قرار میگیرند کـه بـرای حـل آنها نیاز به فرهنگ مشترک است.

یـادگیری گروهـی،فرایندی است که طی آن ظرفیت اعضای گـروه، توسـعه داده شده و به گونهای همسو میشود که نتای بـهدسـت آمده، آن چیزی باشد که همگان واقعاً طال آن بودهاند.

این بُعد بـر انتقـا و توزیع دانش، انتقا سازمانی و فناورانه دادهها، اطلاعات و دانش تأکید دارد.

تفکـر سیسـتمی، اسـتفاده از
روشهای نظاممند در تحلیل امور و توجه به تأثیر عوامل سازمانی بر یکدیگر با تفکر کلینگری است.

رهبـری مشـارکتی، داشـتن
احسا شـراکت کارکنـان در امـور سـازمان اسـت و در چنین فضایی، کارکنان احسا میکننـد بـه آنـان نیـاز
است و وجودشان سودمند است.
میشود؛ در حالی که سازمان یادگیرنده، به نوع خاصی از سـازمان اشـاره مـیکنـد ، معتقد است که در سازمان یادگیرنده، تمرکز بـر چیستی است؛ امـا در یـادگیری سـازمانی، بـه چگـونگی یادگیری مهارتها و فرایندهای سـاخت و بهـرهگیـری از دانش اشاره دارد. در این مفهوم، یادگیری سـازمانی تنهـا یک بعد یا عنصر از سازمان یادگیرنده محسوب میشـود. در واقع سازمان یادگیرنـده، محلـی اسـت کـه یـادگیری سازمانی در آن رخ میدهد و فرایند تولید و کس دانش، از سطح فردی شروع شده و به سطح سازمانی میرسد.

توانمند سازی روان شناختی

هدف مجموعه ی فرشته ی شادی از توانمندسازی روان شـناختی سازمانی، مجموعـه ای از فنـون انگیزشی است کـه بـه دنبـا افـزایش سـطح مشـارکت کارکنان بهمنظور بهبـود عملکـرد آنـان اسـت و ویژگـی اصلی توانمندسازی روان شناختی کارکنان، همسو کـردن اهداف فردی و سازمانی است . توانمندسازی روان شناختی؛ یعنی اجازه دادن به کارکنان
تا تصمیمهایی را در فراینـد خـدمت رسـانی خـود اتخـاذ کنند که پیش بینی همه آنها در قالب مقـررات مشــکل اســت معتقدنـد کـه توانمندسـازی کارکنـان بـا ارائـه فرصت به آنان برای تصمیم گیـری، انگیـزش کارکنـان راافزایش می دهد که خود موجب افزایش بهره وری سازمانی می گردد.

– توانمندسازی باعث افزایش قدرت تصـمیم گیـری در سازمان و ارائه پیشنهاد برای بهبود و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، حفظ سرمایه و دقت در سازمان میشود

رویکردهای توانمندسازی

دو رویکرد متفاوت برای توانمندسـازی وجـود دارد که در مختصراً توضیح داده شده اند:

الف) رویکرد مکانیکی: براسـاس ایـن دیـدگاه، توانمندسازی به معنی تفویض اختیار و قدرت به کارکنان رده پایین می باشد. توانمندسازی، فرایندی است که طـی آن، مدیریت ارشد یـک بیـنش روشـن را تـدوین کـرده، برنامه و وظـایف معـین را بـرای نیـل بـه آن در سـازمان ترسیم می کند. در این رویکرد، نتایج کار و فعالیت بیشتر تحــت کنتــر مــدیریت مــی باشــد و ســاده ســازی وروشن سازی کار و وظایف مورد تأکید است.
ب) رویکرد ارگانیکی : طبــق ایــن رویکــرد،توانمندسازی به معنی ریسک پذیری، رشد، تغییر، اعتماد به کارکنان و تحمل اشتباهات آنهـا مـیباشـد. در واقـع، کارکنان توانمند باید خواستار عفـو و بخشـش باشـند تـا آسانگیری و نیز آنان باید کارآفرین و ریسک پذیر باشـند و همینین حس مالکیت نسبت به سازمان داشته باشند. آنان باید در تضاد خلا ، به طـور پیوسـته بـا یکـدیگر در چالش باشند و برای ایجاد هم افزایی، تفاوتها را آشکار و حل کنند .

فواید توانمندسازی کارکنان

باعـث تـأثیرات مثبتـی بـر نگرش و رفتار کارکنـان شـده و تغییـر نگـرش کارکنـان منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش اسـتر س، کـاهش ابهامات شغلی و مواردی از این قبیل میگردد. توانمندسازی، باعث ایجاد قدرت تصمیمگیری، اسـتقلال در کار و آزادی در تصمیمگیری میشود.

مهمترین فوایـد توانمندسازی عبارتند از:

  1. توانمندسـازی بـرای کارکنـان ایـن احسـاس را به وجود میآورد که موفقیـت سـازمان بـرای آنهـا امـری حیاتی است و نیز این احساس را بـه آنـان مـیدهـد کـه میتوانند خود را درگیـر در اهـداف سـازمانی کننـد و در پیشرفت سازمان دخالت داشته باشند.
  2. الزام بـه اجـرای توانمندسـازی در یـک سـازمان منجر بـه ایجـاد احسـاس تعلـق و مالکیـت بـه کارکنـان می شود که این امر نیاز هر انسانی است کـه بـرای خـود احسا تعلقی از محل کـار خـود بـه وجـود آورد کـه در نتیجه، باعث رضایت شعلی خواهد شد.
  3. توانمندسـازی باعـث جـذابیت در کـار، تحـرک، لذتبخشی و ارتباطات فعا در راستای توسـعه سـازمان میشود.
  4. توانمندسازی به دلیل کـاهش هزینـه هـا، بهبـود کارایی و افزایش اثربخشی، در سلامت کارکنان و ارتقـای سازمان بسیار مؤثر است.
0
تعداد کارشناسان

با ما در ارتباط باشید

منتظر شنیدن نظرات پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان هستیم.

ارتباط با ما!