آیا دائما احساس غم و ناراحتی می کنید؟

یک اختلال خلقی مثل افسردگی ممکن است ظاهراً از بین برود، یا ممکن است به دنبال یک شکست یا از دست دادن شخصی رخ دهد، و باعث ایجاد احساسات مداوم غمگینی، بی ارزشی، ناامیدی، درماندگی، بدبینی یا گناه شود. افسردگی همچنین با تمرکز، انگیزه و سایر جنبه های عملکرد روزمره تداخل می کند. افسردگی به اشکال مختلف از افسردگی شدید گرفته تا دیس تایمی و اختلال عاطفی فصلی بروز می کند.