پادکست امنیت عاطفی

امنیت عاطفی نشانگر میزان ثبات احساسی زوج است. ناامنی احساسی، احساس اضطراب یا ناخشنودی کلی است که ممکن است به دلیل درک شخص از آسیب پذیر بودن یا ویژگی‌های منفی خودش در رابطه به وجود آمده باشد، یا احساس آسیب پذیری یا عدم ثباتی است که تصور یک شخص از خودش را تهدید می‌کند. [...]