پادکست باج گیری عاطفی

وقتی فردی با استفاده از موضع برتر عاطفی خود، طرف مقابلش را کنترل کند تا منافعش را به دست بیاورد،باج گیر عاطفی است. این افراد، از ترس، تعهد و احساس گناه طرف مقابل برای بهره کشی استفاده می­ کنند. فرد قربانی نیز به خاطر احساس گناه، از دست دادن توجه و یا هر فقدان [...]