آزمون های روان شناسی چطور به ما کمک می کند؟

ازمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص ادمی به کار می رود. در این تعریف ، مراد از عینی ان است که روشی  اجرا ، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج ازمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت میگیردو قضاوت و نظر [...]