آیا اهمال کاری همان تنبلی است؟

میان اهمال کاری و تنبلی تمایز وجود دارد انا تا چه اندازه؟! در تعریف فرد تنبل می گوییم نسبت به انجام کار، بی‌میل هستند درحالی‌که فرد اهمال کار ؛ غالباً با مشغول شدن به سایر امور از انجام تکلیف اصلی طفره می‌رود. سطوح اهمال کاری پدیده‌ اهمال کاری دو سطح شناختی و رفتاری را در [...]