پادکست چطور بفهمیم در رابطه مناسبی هستیم

آگاه باشیم که هر رابطه عاطفی، فراز و نشیب های خودش را دارد و بطور طبیعی هیچ رابطه ای خالی از مشکل نیست. زیرا که هر فرد جدا از تفاوت های ژنتیکی، در خانواده و محیطی متفاوت پرورش یافته و ایدئولوژی و دنیای ذهنی افراد، حتی فرزندان یک خانواده بسیار متفاوت هستند. در نتیجه [...]