نمایش خلاق چه کاری می کند؟!

نمایش خلاق باعث ابراز طبیعی‌ترین اندیشه‌ها، احساسات و عینی‌سازی آنها می‌شود و بسته مناسبی برای کودکان آماده می‌سازد تا آنها ذهنیت و افکارشان را تجربه کرده و بر اساس آن به دنیای گسترده‌تری دست یابند.نمایش خلاق کودکان را از درون تغذیه می‌کند. ‌با نمایش خلاق، کودکان نه تنها افکارشان را در ارتباط با خود، بلکه [...]