‎حفظ سلامت افراد سالمند

بر اساس برآوردهای انجام شده (تا سال ۲۰۳۰ میلادی) جمعیت سالمند در جهان از ۹% به بیش از ۱۵% و در ایران از۶/۵% به حدود ۱۸% افزایش خواهد یافت. ‎لذا توجه ویژه به سلامت سالمندان و برنامه ریزی برای آن موجب می گردد تا در سالهای آتی ضمن صرفه جوئی اقتصادی، از بروز ناتوانائی های [...]