آیا افراد اتیسم رانندگی می کنند؟(اختلال اوتیسم )

اختلال طیف اوتیسم یک وضعیت عصبی رشدی است که با مهارت های اجتماعی، نوع رفتار و حساسیت های حسی مختلف مشخص می شود. یک اختلال رشد مادام العمر است که شامل تفاوت ها و یا چالش هایی در مهارت های ارتباط اجتماعی، مهارت های حرکتی ظریف و درشت، نوع گفتار و توانایی های فکری می باشد. اوتیسم یکی از جدی ترین و جالب ترین اختلالات کودکی است زیرا بر این بعد مهم انسانیت ما تاثیر می گذارد : توانایی ما در تعامل موثر با دیگران. اختلال  طیف اوتیسم با اختلال چشمگیر در ارتباط اجتماعی و وجود الگوهای رفتار ,تمایلات,و فعالیت های محدود و مکرر مشخص می شود.