چطور با فرزند نوجوان خود رفتار کنیم ؟

مقابله با نوجوانان گاهی دشوار است. وظیفه شما به عنوان والدین این است که از نظر عاطفی در کنار فرزند نوجوان خود باشید. در این مقاله برخی از دستورالعمل ها برای دستیابی به این هدف ارائه شده است رفتار صحیح با نوجوان | اشتباهات رایج در رفتار با نوجوان بعضی از والدین، خواسته یا [...]