مجموعه پادکست خودیابی

این پکیچ به شما کمک میکند تا سیستم رفتاری خود را از نو باز یابی کنید و کاریزمای خود را به دست بیاورید و از نظر دیگران مخورد توجه قرار بگیرید.