مجموعه پادکست خود آرامی

زندگی تان را مصرف کنید بله درست متوجه شدید ما همه مصرف کننده ايم، پس زندگیتان را مصرف کنیدشما یک شیشه عطر را تا آخرین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است.زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگیتان را تا جای ممکن مصرف کنید.فرصت زندگي، مصرف زندگي هیچ فرصتی از زندگی را برای زندگی کردن از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه!منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید.از زندگی تان زباله درنیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید.تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.